RBC-Huiswerkinstituut Leeuwarden

 

Pers en Publiciteit

 

Hieronder treft u artikelen aan die geschreven zijn in 2013 over het RBC-Huiswerkinstituut

 

1. Leeuwarder Courant

2. Rondom Leeuwarden

3. Heit en Mem,

4. Radio interview Omrop Fryslan

5. Ondernemensbelang Friesland

 

 

 

1. RBC-Huiswerkinstituut , Leeuwarder Courant

 

 

 

 

 

In de Leeuwarder Courant heeft, naast de voorpagina, een uitgebreid artikel gestaan in Sneon en Snein over 'Kind en Succes". Dit artikel geeft een wetenschappelijk interpratie  (Greetje van der Werf,hoogleraar onderwijzen en leren / Roel Bosker, hoogleraar onderwijskunde / Paul van Geert, hoogleraar ontwikkelings en onderwijspsychologie / Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie / Aannette Roeters, Inspecteur-generaal bij de Inspectie Onderwijs)  over hoe factoren als brein persoonlijkheid, omgeving en de kwaliteit van de school bepalend kunnen zijn voor de route van uw zoon of dochter in het onderwijs.

 

Rutger Boelsma, oprichter van het RBC-Huiswerkinstituut, heeft daarop gereageerd vanuit een geheel andere hoek: 20 jaar dagelijkse praktijk. Zijn reactie werd geplaatst in de "Dagstelling"van de Leeuwarder Courant. Hieronder kunt u zijn artikel lezen.

  


 

Kind en succes, jeugd kan veel beter

 

Ik wil graag reageren op het artikel van zaterdag 6 april over dat de jeugd veel beter kan presteren dan thans het geval is. Als personal development consultant en oprichter van het RBC Huiswerkinstituut in Leeuwarden houd ik mij dagelijks, al 20 jaar lang, bezig met het (verder) ontwikkelen van kinderen en (jong-) volwassenen. De wetenschap wordt hier grotendeels gestaafd door de dagelijkse praktijk. Ik ben het eens met Jelle Jolles (hoogleraar neuropsychologie) en Paul van Geert (hoogleraar onderwijspsychologie) dat de ouders een belangrijke factor zijn voor persoonlijke kenmerken als doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Hoeveel ouders heb ik inmiddels niet te woord gestaan die het letterlijk ‘ niet meer zagen zitten met hun kind’ en daar ook heel duidelijk over waren in de richting van hun kind. Teveel negatief geladen communicatie, nooit een eens complimentje. Geen wonder dat je als kind faalangstig wordt of je recalcitrant gaat gedragen.

 

Wat ik wel ter discussie wil brengen is het opleidingsniveau van de ouders. Kinderen uit een lage inkomensgroep zouden vaker in VMBO-basis en – kader terechtkomen. Deels waar op basis van cijfers wellicht, maar we hebben ook kinderen gehad uit gezinnen met hoogopgeleide ouders die op het VMBO terecht kwamen en kinderen uit gezinnen met laagopgeleide ouders die op het VWO of Gymnasium zaten. Sterker nog, soms zat het ene kind op het Gymnasium en het andere kind uit hetzelfde gezin op het VMBO-kader. Is er dan nog winst te behalen bij de ontwikkeling van kinderen?. Zeker wel. Een oud gezegde “ alles wat je aandacht geeft gaat groeien” gaat zeker op.

 

Wij hebben kinderen zien binnenkomen bij ons die zowel door deouders als door school volledig waren ‘opgegeven’. En juist dan gaat het om het bouwen aan het zelfvertrouwen van het kind, goede en geduldige begeleiding geven. Het kind (alsnog) in een stimulerende omgeving brengen waar het zich kan optrekken aan

die directe omgeving en waar het gewaardeerd wordt zoals het is. En natuurlijk moet er hard worden gewerkt. Veelal verwachten we van kinderen dat ze meteen al hard gaan werken. Sommigen hebben thuis wel een voorbeeld gehad van hardwerkende ouders (ondernemers- en agrarische gezinnen) maar dat is hard werken op een andere manier. Niettemin leert het hen wel verantwoordelijkheidsgevoel en ze krijgen een groter zelfvertrouwen. Hard werken in de context van studeren heeft veel meer te maken met bereidheid zich in te spannen, goede resultaten willen behalen, niet bij de pakken gaan neerzitten bij een stevige onvoldoende. En daar is structuur voor nodig.

 

Wij bieden die structuur aan kinderen. Na school naar de begeleiding komen, inplannen, aan het leren, niet eerder stoppen dan wanneer je klaar bent, laten controleren of je alles goed gedaan hebt en gemaakt hebt en dan pas naar huis. En dat repeteren, elke dag weer. En dan merken wij dat die structuur beklijft. Er ontstaat dan een positieve ontwikkelingsspiraal naar boven. De resultaten worden beter, de kinderen kunnen (weer) meekomen in de klas, zitten weer lekker in hun vel en het zelfvertrouwen gaat met sprongen vooruit.

 

Het is juist die vaste structuur die veelal ontbreekt in het dagelijkse leven van de jongere. Beide ouders werken en zijn niet thuis als het kind uit school komt. Alleen zeer zelfstandige kinderen pakken dan een eigen structuur op, maar de meesten niet. Thuis is er ook veel te veel afleiding. Als het even niet lukt met het huiswerk maken dan is er altijd nog de telefoon, de computer, de televisie etc die voor de nodige afleiding zorgen. Ik ben het eens met van Geert dat er verschil zit tussen jongens en meiden. Ons is ook gebleken in al die jaren begeleiding geven, dat die structuur bij meisjes eerder beklijft dan bij jongens.

 

Om kinderen verder te ontwikkelen kijk ik niet als eerste naar wat een leerling kan, maar naar wat een leerling wil. Zien wij mogelijkheden om de wilskracht bij kinderen te ontwikkelen? Wilskracht is een spier die je kunt trainen. Wilskracht helpt leerlingen hun huiswerk op de to-do lijst te zetten, ook als zorgen of afleidingen dreigen hen daarvan te weerhouden. Het bekende oorzaak-gevolg verhaal.’ Ik zal’  of ‘ ik zal niet’. Het zijn weliswaar twee kanten van zelfbeheersing maar maken samen nog geen wilskracht. Wilskracht is ‘ik wil’.

 

Baba Shiv, hoogleraar marketing aan de Stanford Graduate School of Business heeft aangetoond dat mensen die hun aandacht er niet bij hebben eerder aan verleidingen toegeven. Ook leerlingen geven toe aan verleidingen als tv kijken etc. als hun aandacht er niet bij is waardoor ze dus niet aan leren toekomen. Kun je daar iets aan doen? Volgens mij wel. Bloot staan aan de verleiding  niet te willen leren kun je vergelijken met een vecht-of-vlucht reactie. Plaats daar een stop-en-denk-na reactie tegenover. Deze reactie roepen wij o.a. op bij onze leerlingen met het bieden van vaste structuren en veel, veel persoonlijke aandacht. Voeg daar het geven van vele positieve impulsen aan toe, vooral de positieve feedback en de beloning, als het doel is bereikt. Maakt niet uit of het een groot doel was of juist een heel klein resultaat is wat er is bereikt. Herhaal dat consequent en het kind gaat gegarandeerd beter presteren.

 

Rutger Boelsma

personal development consultant

Oprichter RBC Huiswerkinstituut

www.rutgerboelsma.nl

 

 


Reacties

 

"Mooi artikel, heb ik ook even aan mijn zoon laten lezen. Wie weet beinvloedt het hem"

Geert

 

"Mooi stuk, ik kan mij hier helemaal in vinden. Ook de persoonlijke aandacht gedurende de bijlessen werkt heel erg goed"

Berber

 

"Hey wat goed, een superstuk. Thanx"

Mylca en Perry

 

"Een heel interessant artikel, ik heb geen LC maar ben blij dat ik het gelezen heb"

Kunne

 

"Goed artikel, ik kan mij hier helemaal in vinden"

Klaas en Margreet

 

Wilt u ook reageren op het artikel of meer informatie over onze aanpak? Dat kan hier of stuur uw mail aan info@rbc-huiswerkinstituut.nl

 


2. Rondom Leeuwarden

 

 

 

 

Lees hier het interview met Jessica Boelsma, directeur van het RBC-Huiswerkinstituut

 

 


 

 

3. RBC-Huiswerkinstituut : Uit Heit en Mem magazine

 

Húswurkynstitút

Ekstra begelieding mei help fan in húswurkynstitút

 

Tsjintwurdich binne der yn elke stêd wol in oantal fan te finen: ynstituten foar húswurkbegelieding. Wat dogge dy no krekt en helpt it ek?

 

Op it RBC Huiswerkinstituut yn Ljouwert sitte op dit stuit sa'n 10 basisskoallelearlingen. Faak hawwe bern dy’t oanmelden wurde by it húswurkynstitút in efterstân mei lêzen, skriuwen of rekkenjen. Op skoalle soenen se help krije moatte fan in remedial teacher, mar faak is dêr op besunige en de juf of master hat gjin tiid om de bern ekstra te helpen. Oprjochter Rutger Boelsma fertelt: ‘Soms geeft een school bij het tienminuten gesprek als tip dat huiswerkbegeleiding misschien wat is. De meeste kinderen die hier komen zitten in groep 4 of 5. Op deze leeftijd hebben kinderen nog geen huiswerk, maar wordt een achterstand wel opgemerkt. Een achterstand kan de leerling in problemen brengen, bijvoorbeeld tijdens de middelbare schoolperiode. Maar het kan iemand ook onzeker maken over zijn eigen kunnen.’

 

Der liket noch wol in taboe op begelieding te lizzen. Bern skamje harren dat se húswurkbegelieding of ekstra help nedich hawwe en guon bern wurde der ek mei pleage. Mar soms leit it ek wat oars. In mem fertelt: ‘Ik heb gekozen voor huiswerkbegeleiding omdat wij merkten dat onze zoon in de bovenbouw van de basisschool achteruit ging met zijn taalvaardigheden. Dit bleek een klassikaal probleem te zijn. De docent bleek de stof niet over te kunnen brengen. Zelf zijn we ook nog bezig geweest om hem wat extra bij te brengen. We merkten dat als je commentaar hebt, dit je vaak niet in dank wordt afgenomen door de school. En dat kan ook invloed hebben op de behandeling van onze zoon.’

 

Kennismakingspetear

By de earste ôfspraak wol direkteur Rutger Boelsma earst yn de kunde komme mei de âlders en it bern. ‘Wij proberen de leraar hier ook bij te betrekken. De klik tussen de leerling en de leraar vinden we heel belangrijk.’ Yn sa’n earste petear wurdt bepraat wêryn it bern mear oefening nedich hat. ‘Problemen met rekenen komen het meeste voor maar we zien ook vaak dat kinderen moeite hebben met schrijven.’ As it net hielendal dúdlik is wat it nivo fan it bern krekt is, wurdt der in toets ôfnommen.

In mem fertelt: ‘Via een speciaal aangepast programma, op maat gemaakt voor ons kind, én de inzet van de leerkracht, bleek al snel wat zijn valkuilen waren.’

 

Wat no as der âlders komme dy't harren bern in goede CITO útslach helje litte wolle? Dêr wurkje se net oan mei, leit Boelsma út. ‘Als er sprake is van prestatiedrang bij de ouders, gaan we daar niet in mee. We komen dat wel eens tegen. Er zijn ouders die als voorwaarde stellen dat hun kind het gymnasium haalt.’ Wol wurdt der CITO-begelieding jûn, mar dat is allinnich om de ûnderdielen fan sa'n toets te oefenjen en se wenne te litten oan de fraachstelling of learstof.

 

De begelieding fan de basisskoallelearlingen op it RBC fynt plak op woansdeitemiddei en sneons. Ien bern wurdt troch ien learkrêft begelieden. ‘Er is persoonlijke aandacht voor de leerling. Ook als er problemen zijn, signaleren we die snel. Bijvoorbeeld dyslexie (moeite met lezen) en dyscalculie (moeite met cijfers). Vaak weten de ouders niet hoe ze dat moeten herkennen en soms hebben ze het zelf ook, maar zijn ze zich daar niet van bewust.’

 

Boartlik leare

In mem: ‘Onze zoon heeft leuk les gekregen en veel geleerd. Hij vond het helemaal niet erg om bijlessen te volgen. Je zag hem groeien in zijn taal, hij werd minder onzeker. Het gaat nu prima met zijn taalprestaties op school.’

 

By it RBC besykje sy it learen op in boartlike wize oan te pakken. Rutger Boelsma: ‘Wij gebruiken verkapt lesmateriaal. Het gaat om het plezier van het leren. Het belangrijkste is het willen leren. Als dit gebeurt in een prettige sfeer, bloeien leerlingen op.’ Dêrom begjinne se altyd mei in kopke tee, in koekje derby en in praatsje. Sa hoopje se dat der in soart thúsgefoel ûntstiet. Ek omdat heit en mem faak net safolle tiid hawwe om te begelieden. ‘Er is vaak niemand thuis als het kind thuiskomt. Het samen werken is er dan niet meer bij. Maar er is ook een ander probleem. De methodiek op school verandert geregeld. Ze gebruiken andere uitleg dan de ouders kennen.’ Op it RBC wurdt earst it materiaal fan skoalle brûkt. As se der achter komme dat dát net wurket, besykje se it mei oar materiaal. En as de learling it goed docht op in ûnderdiel, wurdt hy beleane mei in spultsje of spulelemint. 

 

Troch: Hille Morel van Mourik


 4. Radio-interview Omrop Fryslan

 

Rutger Boelsma, oprichter en mede-eigenaar van het RBC-Huiswerkinstituut had een interview met verslaggever Rene Koster van Omrop Fryslân over "examen doen'.

 

 

                                        U kunt hier het radio-interview beluisteren.

 


5. Interview met Jessica Boelsma, directeur RBC-Huiswerkinstituut

 

 

 

 

U kunt hier het artikel lezen

RBC-Huiswerkinstituut Leeuwarden (058-2660717)    info@rbc-huiswerkinstituut.nl